Rezerwaty przyrody

Rezerwat leśno-krajobrazowy, częściowy, o powierzchni 97,83 ha. utworzony w 1998r. Położony jest we wsi Bieśnik, w rejonie przełomu Paleśnianki przez pasmo Mogiła-Styr, zajmując zbocza i kulminację góry Styr (460 m n.p.m.).

Parki krajobrazowe

Park Krajobrazowy spełnia trzy główne cele i funkcje, a mianowicie: funkcję ochronną, polegającą na zabezpieczeniu wartości przyrodniczych i przywróceniu pierwotnej jakości środowiska; funkcję ekologiczną, polegającą na stabilizacji biologicznej środowiska i zapewnieniu warunków przetrwania gatunków organizmów żywych; funkcję dydaktyczną, poprzez pole obserwacji badawczych i przekazywanie wiedzy.

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Cieżkowickiego obejmuje teren Pogórza Karpackiego między dolinami Dunajca i Wisłoki, zajmując na terenie Nadleśnictwa Gromnik powierzchnię 2730,52 ha. Został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 23/96 Wojewody tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 roku, w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Tarnowskiego Nr 10 z dnia 6 września 1996 poz. 60).

Obszary Natura 2000

NATURA 2000 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody są jednym z cenniejszych elementów naszej przyrody. Są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne są nową formą ochrony przyrody wprowadzoną mocą ustawy o ochronie przyrody z 16.10.1991r.

Inne formy ochrony

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe są formą ochrony przyrody wyodrębniającą jej funkcje estetyczne. Wyznacza się je w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.