Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Nadleśnictwa Gromnik znajduje się w miejscowości Gromnik przy ul. Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik (zjazd z drogi wojewódzkiej 977 relacji Tarnów – Konieczna przez most na rzece Biała Tarnowska).

Godziny urzędowania biura nadleśnictwa od 7:00 do 15:00.

Budynek posiada trzy kondygnacje użytkowe. Wejście główne do siedziby nadleśnictwa jest od parkingu dla petentów (strona północna) i usytuowane jest na poziomie dziewięciu schodów przed drzwiami głównymi.

Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od parkingu dla pracowników (strona południowa). Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest tylko na poziomie ”0”, nie ma możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych po pozostałych poziomach. Drzwi i przejścia w budynku na poziomie ‘’0” posiadają minimalną szerokość 90 cm i umożliwiają skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są na świetlicy nadleśnictwa (pok. nr 11) przez pracowników z którymi były umówione.

W budynku przy wejściu od strony południowej znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Petenci nadleśnictwa obsługiwani są głównie w języku polskim, możliwa jest obsługa w języku angielskim i niemieckim, brak jest wśród pracowników tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazany jest kontakt telefoniczny na nr +48 14 65 14 205 lub 65 15 081 lub e-mailowo na adres gromnik@krakow.lasy.gov.pl

Kontakt:

Nadleśnictwo Gromnik

ul. Generała Andersa 1

33-180 Gromnik

tel. +48 14 6514205

+48 14 6515081

gromnik@krakow.lasy.gov.pl