Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody na terenie Nadleśnictwa

Pomniki przyrody są jednym z cenniejszych elementów naszej przyrody. Są to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno - pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów.

 

W zasięgu działania Nadleśnictwa Gromnik do pomników przyrody zaliczono 126 obiektów (w tym 82 pojedynczych drzew, 36 grup drzew i 10 pomników przyrody nieożywionej).

Nadleśnictwo zgłosiło propozycję uznania za pomnik przyrody 17 drzew i 1 kamieniołomu. Propozycje te zostały zaakceptowane przez Konserwatora Przyrody i w najbliższym czasie wyjdzie Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w tej sprawie.

W celu zachowania i ochrony indywidualnej pomników przyrody (ożywionej i nieożywionej) zobowiązuje się użytkownika terenu do utrzymania obiektu we właściwym stanie, jak również wprowadza się następujące zakazy dla:

pomników przyrody ożywionej

 • niszczenia kory drzewa;
 • umieszczania na obiekcie lub w jego pobliżu tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków nie związanych z ochroną obiektu;
 • ścinania i niszczenia konarów, gałęzi drzewa, zrywania pączków, kwiatów, owoców i liści oraz zbierania nasion;
 • wchodzenia na drzewo;
 • wznoszenia budowli w zasięgu korzeni i korony drzewa;
 • lokalizowania urządzeń technicznych i obiektów nietrwale związanych z gruntem w obrębie pionowego rzutu korony drzewa nie służących ochronie obiektu;
 • zaśmiecania i zanieczyszczania otoczenia obiektu;
 • składowania materiałów i surowców na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa;
 • prowadzenia prac ziemnych w zasięgu systemu korzeniowego;
 • rozpalania ogniska w pobliżu drzewa;
 • niszczenia tabliczek urzędowych;

 

pomników przyrody nieożywionej

 • przenoszenia;
 • niszczenia głazów, bloków skalnych, kruszenia skałek i wydobywania minerałów;
 • niszczenia porastającej roślinności epifitycznej (mchy, porosty);
 • umieszczania tablic, napisów i innych znaków nie związanych z ochroną obiektu;
 • rozpalania ognisk w pobliżu obiektu;
 • niszczenia tabliczek urzędowych.