Lista aktualności Lista aktualności

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki został utworzony Rozporządzeniem Nr 12/95 z dnia 16 listopada 1995 roku (Dz.U.Woj.Tarn. 13/136). Park ten zajmuje powierzchnię 15298 ha (1673,49 ha w zasięgu działania Nadleśnictwa) i położony jest w południowo-wschodniej części byłego województwa tarnowskiego.

Walory omawianego obszaru, podobnie jak poprzednio omówionego Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego wynikają bezpośrednio z budowy geologicznej, rzeźby terenu, występujących bardzo cennych zbiorowisk roślinnych i gatunków zwierząt, zasobności w wody mineralne oraz niskiego stopnia zniekształcenia środowiska przyrodniczego. Dodatkowym atutem parku są występujące na jego terenie cenne zabytki kultury materialnej. Celem utworzenia tego Parku była konieczność aktywnej ochrony przed nasilającą się antropopresją walorów środowiska przyrodniczego, nieprzeciętnych walorów estetycznych krajobrazu oraz wysokich wartości historycznych i kulturowych.

 

Do osobliwości występujących na terenie Parku należą:

  • występujące gatunki chronione roślin (23 ścisłą i 8 częściową); ponadto występuje 18 gatunków uznanych w Polsce za rzadkie;
  • liczne gatunki chronione zwierząt, tj. owadów, ryb, płazów, gadów, ptaków (z których około 100 gatunków jest lęgowych) i ssaków;
  • 6 pojedynczych i grupowych pomników przyrody (5 ożywionej i 1 nieożywionej – "Ostry Kamień" w Żurowej);
  • 67 obiektów przyrody żywej kwalifikujących się do objęcia ochroną pomnikową;
  • stanowisko rosiczki okrągłolistnej (Drosera rotundifolia) w Ołpinach (gmina Szerzyny) wraz z towarzyszącą roślinnością niskotorfowiskową, o powierzchni 0,50 ha;
  • stanowisko orlika pospolitego (Aquilegia vulgaris) w Jabłonicy (gmina Skołoszyn) wraz z towarzyszącą roślinnością termofilną, o powierzchni 7,50 ha;
  • 6 projektowanych stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej;
  • projektowany użytek ekologiczny (skarpa z murawą kserotermiczną i ciepłolubnymi zaroślami) we wsi Jabłonica w gminie Skołyszyn;
  • liczne zabytki kultury materialnej.