Lista aktualności Lista aktualności

Ciężkowicko - Rożnowski Park Krajobrazowy

Ciężkowicko – Rożnowski Park Krajobrazowy został utworzony Rozporządzeniem Nr 13/95 z dnia 16 listopada 1995 roku, na najbardziej atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym terenach Pogórza Ciężkowickiego.

Park ten zajmuje powierzchnię 17666 ha i położony jest w południowej części byłego województwa tarnowskiego i północno – wschodniej byłego województwa nowosądeckiego, obejmując wyeksponowane w terenie ciągi wzgórz Pogórza Ciężkowickiego między rzeką Dunajcem, a Biała oraz jego fragment w prawobrzeżnej części zlewni Białej.

Walory omawianego obszaru wynikają bezpośrednio z budowy geologicznej, rzeźby terenu, występujących bardzo cennych zbiorowisk roślinnych i gatunków zwierząt, zasobności w wody mineralne oraz niskiego stopnia zniekształcenia środowiska przyrodniczego. Dodatkowym atutem parku są występujące na jego terenie cenne zabytki kultury materialnej. Park zajmuje powierzchnię 17666 ha (3045,73 ha na terenie Nadleśnictwa Gromnik).

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono informacje dotyczące struktury użytkowania gruntów (dane zawarte w tabeli dotyczą jedynie obszaru byłego województwa tarnowskiego; niewielka powierzchnia na obszarze dawnego województwa nowosądeckiego nie ma wpływu na strukturę użytkowania gruntów):

 

Kategoria użytkowania gruntu

Powierzchnia w ha

%

1

2

3

Powierzchnia ogólna gruntów

17666,00

100,0

Użytki rolne ogółem

9606,92

54,5

Grunty orne

7717,66

43,7

Sady

338,33

1,9

Łąki

189,07

1,1

Pastwiska

1361,86

7,7

Lasy razem

6863,45

38,9

Lasy i grunty leśne

6590,17

37,4

Grunty zadrzewione

273,28

1,5

Wody ogółem

102,36

0,6

Wody stojące

5,93

0,0

Wody płynące

96,43

0,5

Tereny komunikacyjne

370,78

2,1

Tereny osiedlowe ogółem

666,45

3,8

Tereny zabudowane

495,91

2,8

Tereny niezabudowane

135,75

0,8

Tereny zieleni

34,79

0,2

Tereny różne

11,45

0,1

Nieużytki

12,51

0,1

 

 

Do osobliwości występujących na terenie Parku należą:

 • występujące gatunki chronione roślin (32 ścisłą i 10 częściową), grzybów (6 gatunków), porostów (3 gatunki);
 • liczne gatunki chronione zwierząt, tj. owadów, ryb, płazów, gadów, ptaków (z których około 100 gatunków jest lęgowych) i ssaków;
 • rezerwat "Styr";
 • dwa rezerwaty przyrody nieożywionej: "Diable Skały" w Bukowcu i "Skamieniałe Miasto" w Ciężkowicach;
 • rezerwat projektowany: "Przełom Słonianki",
 • 24 pojedynczych i grupowych pomników przyrody;
 • 3 pomniki przyrody nieożywionej(Ostrusza, Ciężkowice i Siekierczyna);
 • użytek ekologiczny "Polichty";
 • liczne źródła wód mineralnych (9 siarczkowych w Polichtach, Stróżach, Filipowicach i Ostruszy oraz 4 chlorkowe w Słonej i Bieśniku);
 • niewielkie złoża rud żelaza w rejonie wsi Ruda Kameralna;
 • liczne zabytki kultury materialnej.