Wydawca treści Wydawca treści

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy Lubinka

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe są formą ochrony przyrody wyodrębniającą jej funkcje estetyczne. Wyznacza się je w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.

Głównym motywem ochrony zespołów przyrodniczo – krajobrazowych są więc wartości estetyczne tworzone przez ukształtowanie samych elementów przyrodniczych, lub w powiązaniu z elementami kulturowymi, takimi jak: zabytki architektury, miejsca pamięci historycznej i inne.

Dla zespołów przyrodniczo – krajobrazowych określone są następujące zakazy:

  • pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin;
  • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza;
  • dokonywania wszelkich zmian przedmiotów z terenu zespołu przyrodniczo – krajobrazowego;
  • palenia ognisk.

Na terenie Nadleśnictwa Gromnik utworzono jeden taki obiekt. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Lubinka" został utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 68/97 wojewody tarnowskiego z dnia 17 listopada 1997r. Jest to obszar położony pomiędzy oddziałami leśnymi 59, 60, 65, 66, 69, 70 w leśnictwie Pleśna. Administracyjnie teren ten należy do gruntów wsi Lubinka w gminie Pleśna.

Został on utworzony w celu ochrony fragmentu naturalnego krajobrazu (potok) i jego wartości estetycznych. Ochronie podlega potok wraz ze strefą ochronną (po 20 metrów od każdego z brzegów).


Stanowisko dokumentacyjne

Stanowiskami dokumentacyjnymi są wyodrębniające się na powierzchni ziemi lub możliwe do udostępnienia miejsca występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt, formacji geologicznych, nagromadzenia skamieniałości lub tworów mineralnych, oraz fragmenty eksploatowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych, ważnych pod względem naukowym i dydaktycznym.

Chodzi tu, między innymi, o zachowanie w stanie niezmienionym niektórych wyrobisk poeksploatacyjnych.

Na terenie Nadleśnictwa Gromnik istnieje jedno stanowisko dokumentacyjne – "Kamieniołom Tursko". Został on utworzony na mocy Rozporządzenia Nr 42/98 Wojewody Tarnowskiego z dnia 24 sierpnia 1998 roku. Jest to nieczynny kamieniołom o powierzchni 0,40 ha położony we wsi Tursko (gmina Ciężkowice),na działce nr 170a stanowiącej własność Skarbu Państwa, administrowany przez Nadleśnictwo Gromnik.

Na terenie stanowisk dokumentacyjnych obowiązują następujące zakazy:

·         wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczenia stanowiska dokumentacyjnego;

·         pozyskiwania kamienia;

·         wydobywania kopalin oraz ścinki drzew, krzewów i zadrzewień;

·         palenia ognisk w obrębie stanowiska dokumentacyjnego.