Wydawca treści Wydawca treści

Użytek ekologiczny

Użytki ekologiczne są nową formą ochrony przyrody wprowadzoną mocą ustawy o ochronie przyrody z 16.10.1991r.

Są to "zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genów i typów środowisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce itp.".

W zasięgu działania Nadleśnictwa Gromnik istnieje jeden użytek ekologiczny - Polichty. Został utworzony na podstawie Rozporządzenia Nr 44/98 Wojewody tarnowskiego z dnia 27 sierpnia 1998r. (Dz.U.Woj.Tarn. Nr 17/98). Rozporządzenie to uznaje za użytek ekologiczny teren o powierzchni łącznej 12,98 ha, w tym:

  • część działki 36/463 o powierzchni 2,13 ha, położonej we wsi Polichty (gm. Gromnik), stanowiącej oddz. 236f w leśnictwie Bogoniowice, Nadleśnictwa Gromnik;
  • część działki Nr 37-39/2/369 o powierzchni 10,17 ha, położonej we wsi Jastrzębia (gm. Ciężkowice), stanowiącej oddział leśny 237 oraz część działki Nr 39/1/1135 o pow. 0,68 ha, stanowiącej oddział leśny 239h w leśnictwie Bogoniowice, Nadleśnictwa Gromnik.

W stosunku do użytków ekologicznych zakazuje się:

  • zmian stosunków wodnych oraz prowadzenia melioracji;
  • wydobywania kopalin;
  • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczenia użytku ekologicznego;
  • niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania;
  • stosowania środków chemicznych w gospodarce leśnej.

W najbliższym okresie nie przewiduje się tworzenia tego rodzaju obiektów na terenie leśnym Lasów Państwowych, gdyż istnieje problem z zakwalifikowaniem takich powierzchni w księgach stanu posiadania. Tereny takie należałoby raczej obejmować w przyszłości ochroną w formie rezerwatowej lub pomników przyrody ożywionej i nieożywionej. Natomiast nie istnieją żadne przeciwwskazania odnośnie tworzenia użytków ekologicznych na terenenach nieleśnych Lasów Państwowych.