Wydawca treści Wydawca treści

Styr

Rezerwat leśno-krajobrazowy, częściowy, o powierzchni 97,83 ha. utworzony w 1998r. Położony jest we wsi Bieśnik, w rejonie przełomu Paleśnianki przez pasmo Mogiła-Styr, zajmując zbocza i kulminację góry Styr (460 m n.p.m.).

Cel utworzenia rezerwatu: ochrona lasów porastających górę Styr i zbocza przełomowej doliny Paleśnianki z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, fragment obszaru zalegania wód mineralnych z kilkoma źródłami oraz nieczynny kamieniołom "Bodzanty" z okresu I wojny światowej, jako interesujący obiekt geologiczny i historyczny. Zbiorowiska leśne rezerwatu są zróżnicowane; występuje tu: zespół żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej (Dentario glandulosae-Fagetum), kwaśna buczyna górska (Luzulo nemorosae-Fagetum), żyzne jedliny ze związku Galio-Abietion, zbiorowisko określone przez Różańskiego i in. (1993) jako podgórski bór mieszany(Pino-Quercetum rubctosum) w wariancie typowym, grąd (Tilio-Carpinetum rubctosum) w wariancie typowym oraz zbiorowiska łęgowe ze związku Alno-Padion (Ainctum incanae, Carici remotae-Fraxinetum).


Debrza

Rezerwat leśny, częściowy, o powierzchni 9,5 ha, utworzony w 1995r. Położenie: miasto Tarnów (poza terenem obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych).

Celem utworzenia rezerwatu była ochrona stosunkowo mało zniekształconego florystycznie, zabytkowego starodrzewiu lipowo- dębowegoz bogatą warstwą runa. Drzewostan tworzą wiekowe lipy i dęby (wiek około 150 lat), z których najstarsze egzemplarze szacuje się na około 250-300 lat