Położenie

Nadleśnictwo Gromnik składa się z jednego obrębu leśnego: Gromnik i wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Historia

Całość lasów Nadleśnictwa Gromnik do 1945 r. stanowiła własność prywatną. Były to głównie lasy przydworskie (86%), w których na ogół nie prowadzono gospodarki planowej, a działalność człowieka w tych drzewostanach polegała głównie na dorywczej eksploatacji w zależności od własnych potrzeb. Stąd też upaństwowione w 1945 r. lasy stanowiły przeważnie drzewostany młodszych klas wieku (I i II klasa wieku).

Organizacja nadleśnictwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.