Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja PGL LP

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacji precyzuje jej statut, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.

 

Model zarządzania w Lasach Państwowych oparty jest na trzech szczeblach:

·         Dyrektor Generalny LP - powoływany jest przez Ministra Środowiska. Kieruje całą organizacją m.in. przez wydawanie zarządzeń i decyzji. Jego biuro stanowi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

·         Regionalne Dyrekcje LP (17) - do ich zadań należy przede wszystkim nadzór nad podległymi jednostkami, koordynacja działań na swoim terytorium.

·         Nadleśnictwa(431) -prowadzą gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu. Kierujący jednostką nadleśniczy odpowiada za stan lasu na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

 

Nadleśnictwem Gromnik kieruje Nadleśniczy.

Strukturę Nadleśnictwa stanowią:

·  biuro

·  leśnictwa

·  gospodarstwo szkółkarskie

W skład biura Nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

·  Dział Gospodarki Leśnej - kierowany przez Zastępcę Nadleśniczego

·  Dział Administracyjno - Gospodarczy kierowany przez Sekretarza Nadleśnictwa

·  Dział Finansowo - Księgowy - kierowany przez Głównego Księgowego

·  stanowisko Inżyniera Nadzoru

·  Posterunek Straży Leśnej - kierowany przez Komendanta PSL.