Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka Łowiecka

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego. Oznacza to ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Zwierzyna jest dobrem ogólnonarodowym, jej właścicielem jest Skarb Państwa. Własnością dzierżawcy lub zarządcy terenu łowieckiego jest wyłącznie zwierzyna zdobyta zgodnie z przepisami prawa.

Obowiązkiem myśliwych jest przestrzeganie tradycji łowieckich. Wynika on nie tylko z przepisów prawa łowieckiego, lecz również z szacunku do polskiej przyrody i wielopokoleniowego dorobku polskich myśliwych.Do ważniejszych elementów tradycji łowieckiej należą:

- Język łowiecki – jest kształtowany i wzbogacany od pokoleń. Zawiera około 5000 haseł. Opanowanie podstaw łowieckiej terminologii jest wymogiem i obowiązkiem wszystkich myśliwych.

- sygnalistyka łowiecka – sygnały łowieckie służą nie tylko do porozumiewania się myśliwych, lecz także są elementem oprawy łowów, imprez i uroczystości łowieckich.

- kult patronów myśliwskich – współcześnie czczony jest święty Hubert. Do tradycji należą polowania oraz msze hubertowskie.

- zwyczaje łowieckie podczas polowań – na przykład odprawy przed polowaniem, ślubowaniem, chrzest myśliwski, pasowanie, wręczenie złomu, pokot, król polowania.

- łowiecki ceremoniał pogrzebowy – ma uroczysty charakter, towarzyszą mu poczet sztandarowy oraz sygnaliści.

Na obszarze działania Nadleśnictwa znajduje się 21 obwodów łowieckich dzierżawionych wchodzących w skład III Łowieckiego Rejonu Hodowlanego. Z tego obwody łowieckie nr 82, 84 i 85 ciążą do Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska obwód 149 ciąży do Nadleśnictwa Kołaczyce, a obwody 158 i 176 ciążą do Nadleśnictwa Stary Sącz.

Powierzchnia 15 obwodów dzierżawionych w całości lub większa ich część znajduje się na terenie działania Nadleśnictwa Gromnik i dla nich Nadleśnictwo zatwierdza łowieckie plany hodowlane.

Powierzchnia wyżej wymienionych obwodów dzierżawionych wynosi ogółem 122909 ha. Współpraca Nadleśnictwa ze wszystkimi Kołami Łowieckimi układała się w minionym okresie generalnie dobrze.